>c5nbbA_
VSDISALTVGQALKVKAGQNAMDATVLEITKDGVRVQLNSGMSLIVRAEHLVF