>c5namA_
MNITSQMNKTIIGVSVLSVLVVSVVAVLVYKFYFHLMLLAGCIKYGRG