>c5n7yC_
SMDETVKLNHTCVICDQEKNRGIHLYTKFICLDCERKVISTSTSDPDYA