>c5me4A_
GKLHLRFAIAPMRPTPSQTIKEFEPIFKYLADQLGATYEIVSPESWAAISVAMTNGHVDVGWLGPWGYVLSNKKAGTEVLATVKYRGEPFYKALIVGRADLPIKKWPEDAKGLKLSLSDQGNTSGWLIPMAYFKSIGIDPASYFEYREGATFGQNESQIQHGLIDLGSDMDRGRNGMIEAGQIDPSKSKIVWESSKLPNDAISVPKDFDPALKARITEILTSLSEEKAQSLMGSGYNGFVKAKHSDYKVIEDAGRILG