>c5m64M_
SEIEIESVQDQPSVAVGSFFKGFRAPSDTTFDLYKKKEKDEFVLHGENERLEYEGYTDSSSQASNQYVVGLFNPEKKSIQLYKAPVLVSKVVSKSSKNLRGTSNDRPTPLANIDATDVEQIYPIESIIPKKELQFIRVSSILKEADKEKKLELFPYQNNSKYVAKKLDSLTQPSQMTKLQLLYYLSLLLGVYENRRVNNKTKLLERLNSPPEILVDGILSRFTVIKPGQFGRSKDRSYFIDPQNEDKILCYILAIIMHLDNFIVEITPLAHELNLKPSKVVSLFRVLGAIVKGATVAQAEAFGIPKSTAASYKIATMKVPFKL