>c5m3iB_
GGMITYGSGDLLRADTEALVNTVNCVGVMGKGIALQFKRRYPEMFTAYEKACKRGEVTIGKMFVVDTGQLDGPKHIINFPTKKHWRAPSKLAYIDAGLIDLIRVIRELNIASVAVPPLGVGNGGLDWEDVEQRLVSAFQQLPDVDAVIYPPS