>c5m32n_
VQKVVVHPLVLLSVVDHFNRIGKVGNQKRVVGVLLGSWQKKVLDVSNSFAVPFDEDDKDDSVWFLDHDYLENMYGMFKKVNARERIVGWYHTGPKLHKNDIAINELMKRYCPNSVLHVTSEIGAEEAEEVGVEHLLRDIKDTTVGTIYQLQDVFNLLPDVSLQEFVKAFYLKTNDQMVVVYLASLIRSVVALHNLINNKIANRDAE