>c5m31A_
GGMLRFVRGNLLEAPVEALVNTVNTVGVMGKGVALQFKRAFPDNYQAYVKACERGQVQIGRIFVYDRGPLAQPRYIFNFPTKKHWRHPSRMEYVEEGLKDLVCRIQELRVRSIALPPLGAGNGGLPWPEVKQRIQEALEALEGVEVWVYEP