>c5lqzU_
IKPPVQLFGLDGTYATALFSASAKDSSIEKTFQSVQKLSSTISKDAKVAQVLSNPALSLNSRKEVVSVLSKELKLEPVVSNLLTVLAENNRLSLFDSIAKQFSVLNDAYNGVVEATVVSAKPLDSKILNRLTKSITNSKYVGPGKTLKASKVNKLNKVLSETI