>c5lnkv_
ASHITKDMLPGPYPKTPEERAAAAKKYNMRVEDYEPYPDDGMGYGDYPKLPDRSQQERDPWYDWDHPDLRLNWGEPMHWDLDMYIRNRVDTSPTPVNWNLMCKHLFGFVAFMLFMFWVGETYPTYQPVGPKQYPYNNLYLERG