>c5lmtX_
KEYLTNERIRAKQVRVVGPDGKQLGIMDTREALRLAQEMDLDLVLVGPNADPPVARIMDYSKWRYEQQMAEKEARKTEVKSIKFRVKIDEHDYQTKLGHIKRFLQEGHKVKVTIMFRGREVAHPELGERILNRVTEDLKDLAVVEMKPEMLGRDMNMLLAPVKV