>c5lk1A_
TPVWNDNAHGVGSVPMHTDLELDFSLTSSSKYTYRRKLTNPLEEAQSIDLHIEIEEQTIGVDVHALGHWFDGRLNLKTSFHCYGACTKYEYPWHTAKCHYERDYQYETSHGCNPSDCPGVGTGCTACGLYLDQLKPVGSAYKIITIRYSRRVCVQFGEENLCKIIDMNDCFVSRHVKVCIIGTVSKFSQGDTLLFFGPLEGGGLIFKHWCTSTCQFGDPGDIMSPRDKGFLCPEFPGSFRKKCNFATTPICEYDGNMVSGYKKVMATIDSFQSFNTSTMHFTDERIEWKDPDGMLRDHINILVTKDIDFDNLGENPCKIGLQTSSIEGAWGSGVGFTLTCLVSLTECPTFLTSIKACDKAICYGAESVTLTRGQNTVKVSGKGGHSGSTFRCCHGEDCSQIGLHAAAPHL