>c5ldxO_
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXGNSYRLQAWLYASRLLQYADALEHLLSTGQGVVLERSIYSDFVFLEAMYRQGFIRKQCVDHYNQVKKVTICEYLPPHVVVYVDVPVPEVQSRIQKKGNPHEMKITSAYLQDIENAYKGTFLPEMSEKCEVLQYSAWEAQDAEKVVEDIEYLKYDKGPWLDQNDRNLHKLRMLVQDKLEVLNYTSIPVFLPEVTVGAHQSDQVFQEFTELPGRKYRAGYNEDVGDKWIW