>c5lc5a_
MWFEVLPGIAVMGVCLFIPGMATARIHRFSNGGKEKRVAHYPYQWYLMERDRRVSGVNRSYVSK