>c5lc5O_
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXGNSYRLQAWLYASRLLQYADALEHLLSTGQGVVLERSIYSDFVFLEAMYRQGFIRKQCVDHYNQVKKVTICEYLPPHVVVYVDVPVPEVQSRIQKKGNPHEMKITSAYLQDIENAYKGTFLPEMSEKCEVLQYSAWEAQDAEKVVEDIEYLKYDKGPWLDQNDRNLHKLRMLVQDKLEVLNYTSIPVFLPEVTVGAHQSDQVFQEFTELPGRKYRAGYNEDVGDKWIW