>c5kszA_
KPACIKALTRIFKISDQDNDGTLNDAELNFFQRICFNTPLAPQALEDVKNVVRKHISDGVADSGLTLKGFLFLHTLFIQHETTWTVLRRFGYDDDLDLTPEYLFPLLKIPPDCTTELNHHAYLFLQSTFDKHDLDRDCALSPDELKDLFKVFPYIPWGPDVNNTVCTNERGWITYQGFLSQWTLTTYLDVQRCLEYLGYLGYSILTEQESQASAVTVTRDKKIDLQKKQTQRNVFRCNVIGVKNCGKSGVLQALLGRNLMRQKKIREDHKSYYAINTVYVYGQEKYLLLHDISESEFLTEAEIICDVVCLVYDVSNPKSFEYCARIFKQHFMDSRIPCLIVAAKSDLHEVKQEYSISPTDFCRKHKMPPPQAFTCNTADAPSKDIFVKLTTMAMYPHV