>c5k8nE_
DVAKVMKTLDGMREGLIQTAVELGSIEAPTGREGAAGDYVYEWMARNGFGPERVGVFDDRFNVVGRLRGTGGGASLSFNSHLDTIMAREDTARFADANDRIYHEAWHEEGRIYGYSVVNCKGPMACWLIAAKALKEAGAALKGDVVLTAVCGEIDCEPVDEFQGHDYLAEDIGARYAISHGAISDYALVAEATNFKPAWVEAGKVFLKVTVFAGPSRYTPYVPRPVAALDSPNAIVRMAKLVEALEEWADNYEKRYTREYGGGTVVPKVAIGAIRGGVPYKIYRFPELCSIYMDIRLNPDTNPLVVQREVEAVVSKLGLKAEVKPFLFRRGYEAQGIEPLQNALEVAHREVVGRPTERPGSPECSMWRDTNPYNELGIPSLTYGCGGGAGGGNTYFLVDDMLKAAKVYAMTAMDLCNRTP