>c5k6pA_
GPGSEDVWEILRQAPPSEYERIAFQYGVTDLRGMLKRLKGMRRDEKKSTAFQKKLEPAYQVSKGHKIRLTVELADHDAEVKWLKNGQEIQMSGSKYIFESIGAKRTLTISQCSLADDAAYQCVVGGEKCSTELFVKE