>c5k5wA_
HFPSTMGVDDFMGRVEVALAGFGFTTIAMTNLCRDEVTQVLKDKIEAIFGSSFNTNGLGGVLTCGVTGMKAGLSHRYVFFAFPHIACACGALLAILNAFKVDPGVHDPLDPELTILQQRLARRVRYEKLDVSKLDLPGLTSVAERTITDDLEYLIEKAVDPAVADYAVITGVQIHNEFVAPAKCYTVVNGLKTYIDLP