>c5jyxB_
XLKVSKSPSLVRLKTRGESVCPISKTVDSFEVSVEYIPRGAVLAIEEFKKXVDSYRGREILHEELAVDLLEKVKAAVNPPYVKVTVKSYYIGVEVEVVAESGGVPPVYI