>c5jldA_
AITMECITKKIKTIFQNSIQKCFPSISEDAIVTYANLKFGHYQCNNAINIYKKYGKELNYENAQKISEFIISNINETIFEEIKSSPQGFITVKLSKDYIETSLKKLFNGEKIDISININDIKESNENYGNVLVDFSSPNIAKEMHVGHLRSTIIGDSICRVFEFLKINTHRVNHVGDWGTQFGMIINYIKTHYPNFKEEMPDLSNLTSLYQESKKMYKENAIKLQNNDEDCKFVWNKLCESSKKEFDKLYNILDIKLEYVGESFYVPMLSTVLDLLKESKLLTNIGDAICYQSENFKVPLFLQKSNGGYGYDSTDVAALYYRLTQLNCNCVIYVTDIGQLTHFETIFDLIKKTNWGDKNAKLMHVGFGFVLVKLINLIKEGTERAKRDLLQRIETYFENVDIDQLSESLCVSAIKYFDLKQHRNSDYKFSYDNMLNVKGNTGIYIIYGYSRICSIFRKSTINVEDISKDELSLTSIYEINLGLHILKFPDIFYYILKNMLVHKLAEYMYDLTTTFTAFYENCKVLNNENEKSRLLLCSITKSLLKLCMELLGMKPIEKL