>c5jk5A_
QSYHSSIFFSISKGSDKIGGLLEYLEIIKKHNINITRIESRPSKTEKKDYDFFLDLEYPTENNKEVEKVIKDLEEKGVKATTLQESSNQTYAPWFPRKISDLDLFANKVLEMGSDLTSDHPGASDPVYRERRREIAKIASTYKHGDEIPRIDYTEEEIKTWGVVYNRLKELFPTNACHQHAYIFPLLEQNCGYSPDNIPQLQDISNFLQECTGWRIRPVQGLLSARDFLNGLAFRVFHATQYIRHPSVPLYTPEPDCCHELLGHVPLLADPDFADFSQEIGLASIGASDEDIQLLSTCYWFTVEFGLCKEGDTIRAYGAGILSSTGEMEHFLTDKAKKLPFNPFDACNTEYPITTFQPLYYVAESFQKAKEQMRQFADSFKKPFSIRYNPYTQSIEILDN