>c5jddA_
MVKIIKKPKDVTALENATVAFEVSVSHDTVPVKWFHKSVEIKPSDKHRLVSERKVHKLMLQNISPSDAGEYTAVVGQLECKAKLFVETLHITKTMKNIEVPETKTASFECEVSHFNVPSMWLKNGVEIEMSEKFKIVVQGKLHQLIIMNTSTEDSAEYTFVCGNDQVSATLTVTPIMITSMLKDINAEEKDTITFEVTVNYEGISYKWLKNGVEIKSTDKCQMRTKKLTHSLNIRNVHFGDAADYTFVAGKATSTATLYVVEA