>c5j9uG_
RKISVKQHLKIYLPNDLKHDYIPTPDASMTWNEYDKFYTGSFQETTSYIKFSATVEDCCGTNYNMDERDETFLNEQVNKGSSDILTEDEFEILCSSFEHAIHERQPFLSMDPESILSFEELKPTLIKSDFNLRNQLNHEINSHKTHFITQFDPVSQMNTRPLIQLIEKFGSKIYDYWRERKIEVNGYEIFPQLKFERPGEKEEIDPYVCFRRREVRHPRKTRRIDILNSQRLRALHQELKNAKDLALLVAKRENVSLNWINDELKIFDQRVKIKNLKRSLNISGEDDDLINHKRKRP