>c5j57B_
VQLAETGGGLVEPGGSLRLSCAAPEFRLQYYTAGWFRQAEREWVACISAGGGVTYYTGSVQGRFTISRDNAKRTVYLQMDSLKPEDTAVYSCAADLEYSQIMPSCRGSYGVRGQGTQVTVSSAH