>c5ipwA_
GAMGATPEEYYKATGKKITEYHESPMLTKLVEEGKLPPVEQRLPEEPLVVQPVEKVGQFGGTWRRVWKGPSDRWGISKLIEVKLAFWDKEGGKLVPGLAKSWEVLENGRVYIFHLRKGVKWSDGAPYTAHDIVFWVNDIVGNDDITPSKPDWYNIGVKVEALDDYTVKFEFSKPYGLFLLKVPYGGFTGAPAHYLKQFHPKYTPMEEIEKKMVEGVHNTWVDLFNDKNDFLENTELPTLSPWKPITDPTEQFYILERNPYFWAVDIEGNQLPYIDYVRHEYVKNDEVILLKAISGEIDMQWRHIGGLGAGAGNFTLLMENSQSGGYRVLKWIAANGSASRISLNYAHSDEVLRKVFNDVRFRQALSLAINREEINEILFNGLAEPRQASLVSGSPYFDPEWEKAYAEYDPDRANKLLDEMGLKWDDKHEYRLLPDGRPLRFTITVTGQFHVDVWTMVKEYWKQIGVWVEIENLERSLFYERADAGDFDAMVWNMDRAAQPLSSPMVIFPGSENIADFWYIGWSGWISYYIDKNIRGVEPEEVPEGPEPPEVVYRLVDLYYQIASTPDPDKIKELMAEATKIHRENLWMIGTVGEDLSPAIAKNNFRNVPEFLVTDDVLRTPLNAMPMQFFIEQ