>c5ipfA_
ADCVVIEDSFRGFPTEYFCTSPRYDECLDYVLIPNGMIKDRLEKMSMNIVDYYEACNATSITLMCVLKGGFKFLADLVDGLERTVRARGIVLPMSVEFVRGLGDPSEYKDKNVLVVEDIIDTGKTITKLISHLDSLSTKSVKVASLLVKRTSPRNDYRPDFVGFEVPNRFVVGYALDYNDNFRDLHHICVINEVGQKKFSV