>c5iheB_
VVLDKYGYPILYYSKYEDVVIEWNPSVTPVQIEKNYEVKFDVRQVKLRPPKVEAYASLFKSRLSKLKRILRENPEISNVVDIGKLNYVSGDEEVTIIGLVNSKRETNRGLIFEVEDKTGIVKVFLPKDSEDYREAFKVLPDAVVAFKGFYSKKGIFFANKFYLPDVPLYRKQKPPLEEKVYAILISDIHVGSREFCEKAFLKFLEWLNGHVESKEEEEIVSRVKYLIIAGDVVDGIGIYPGQYSDLVIPDIFDQYEALANLLANVPEHITMFIGPGNHDAARPAIPQPEFYKEYAKPIYKLKNAIIISNPAVIRLHGRDFLIAHGRGIEDVVSFVPGKPGLPMVELLKMRHLAPTFGGKVPIAPDPEDLLVIEEVPDLVQMGHVHVYDAVVYRGVQLVNSATWQAQTEFQKMVNIVPTPAKVPVVDVESARVVKVLDFSGWC