>c5hwiA_
NSGIWVLGYGSLIYKPPSHYTHRIPAIIHGFARRFWQXSTDHRGTPANPGRVATLIPYEDIIRQTAFLKNVNMYSESAPIQDPDDLVTIGVVYYIPPEHAQEVREYLNVREQNGYTLHEVEVHLETNREHEAELGEXLEQLPRHNKSGKRVLLTSVYIGTIDNEAFVGPETXDETAKVIAVSHGPSGSNYEYLAKLEQALAQXPIMKETDHYLTALLETVNKYRHHHHH