>c5gv3B_
DLIVNLTDSKGTCLYAEWEMNFTITYETTNQTNKTITIAVPDKATHDGSSCGDDRNSAKIMIQFGFAVSWAVNFTKEASHYSIHDIVLSYNTSDSTVFPGAVAKGVHTVKNPENFKVPLDVIFKCNSVLTYNLTPVVQKYWGIHLQAFVQNGTVSKNEQVCEE