>c5gszA_
QLMVALRVRPISVAELEEGATLIAHKMDEQMVVLMDPMEDPDDILRAHRSREKSYLFDVAFDFTATQEMVYQATTKSLIEGVISGYNATVFAYGPTGCGKTYTMLGTDHEPGIYVRTLNDLFRAIEETSNDMEYEVSMSYLEIYNEMIRDLLNPALGYLELREDSVIQVAGITEVSTINAKEIMQLLMKGNRQRTQEPTQTSSRSHAVLQVAVRQRSRVKNILQEVRQGRLFMIDLAGSELLALGNCINALSDKGSNKYINYRDSKLTRLLKDSLGGNSRTVMIAHISPASTAFEESRNTLTYAGR