>c5gruL_
QVQLKESGPGLVRPSQSLSLTCSVTGYSITSGYYWNWIRQFPGNKLEWMGYISYDGSNNYNPSLKGRISITRDTSKNQFFLKLNSVTTDDTATYYCARAYIGFAYWGQGTLVTVSSGGGGSDIQMTQSPSSLSASVGDRVTITCRASQSVSSAVAWYQQKPGKAPKLLIYSASSLYSGVPSRFSGSRSGTDFTLTISSLQPEDFATYYCQQSSSSLITFGQGTKVEIK