>c5gqgB_
GTTYYVSSAHGDDANAGTSENAPWKSLTKVNDIASDLGPGDSVLLEYGSEFNDQYLHIKDTAGNADAPITISAYGDADEGKPVIASNGVKGSQWEQDYRANVGNHKNKGTVSTTLLLKDVSYITVSNLEITNDDADVYDPIDTWKWTDTPDSDGTKLDRSASRMDRTGVAGIAENGATMSNVTLDNLYIHDVDGNIYNKHMANGGIYFMAHYPMENTSAETDVWLREHVSRFDHVTIRNSTVKDVDRWGIAVGYTAYLNYIDANYGDGSIDDALIAKYGSTNVRIENNYVKGAGGDAITLMYCDRPVIEHNVGDSVSKHINTQDYTQPGSYGGRVAAGIWPWRCKDPVFQYNEMYNNLNAEHGNGDGQAWDADYGDGTLYQYNYSYGNSFASLMICNWYAVNTTFRYNISQNDRQGVFDLPSNGPGNHIYNNTVYVDADSQVLTKRSNSQSLFENNIFINATNTKKTETWNRGSQNGGQTYDNNMYVNYANKPTSDANAIEADDVSAVLAGAGSAPTSALKSGAEHARTGEKAAFDGYRPVAGSKAINAGKVVSDLNDYAVENDFLGNAVKGRPDLGAVEAA