>c5fdkD_
MIRYPNGKTFQPKHSVSSQNSQKRAPSYSNRGMTLEDDLNETNKYYLTNQIAVIHKKPTPVQIVNVHYPKRSAAVIKEAYFKQSSTTNYNGIYKGRYIDFEAKETKNKTSFPLQNFHDHQIEHMKQVKAQDGICFVIISAFDQVYFLEADKLFYFWDRKEKNGRKSIRKDELEETAYPISLGYAPRIDYISIIEQLYFS