>c5f3qB_
SSSTTLHNAXQYTAFDVLSSILNLXKADPLYDLLDQEYEKNEFYGDSYLEERASSLVLKFLRKYEQIPFEXYSGLRIHTVKNQTLGEIFDLLHLEKKKKGDLVESLIGGCVLLSQRENATLFLLFAHALIDYIFYHSSYIYFNANPPKLVKEEIITDIQNWFKDKLFYYRSSLEKY