>c5ergB_
NCFSGYKDLIKEGDLTLIWVSRDNIKPVRMHSEEVFNTRYGSFPHKDIIGKPYGSQIAIRTFAFVHVLQPTPELWTLSLPHRTQIVYTPDSSYIMQRLNCSPHSRVIEAGTGSGSFSHAFARSVGHLFSFEFHHIRYEQALEEFKEHGLIDDNVTITHRDVCQGGFLIKKGDTTSYEFGNNETAASLNANVVFLDLPAPWDAIPHLDSVISVDEKVGLCCFSPCIEQVDKTLDVLEKYGWTDVEMVEIQGRQYESRRQMVRSLNDALERLRDIKRHKIKEGDSNYKWKEVTKMEAEIKSHTSYLTFAFKVVNRSRDDEKVNEIL