>c5eikA_
IDHDTLIDAGGYVQKLKLYPYFDAAHYVLTCLSVRHDLGPDAISFSRKHPFSCWLSCMLMSFAGSFLSCFLLGEPIISPLKQHADILLGSIVWYLVFYSPFDVVFRLATWFPVKLGLSVLKEVQRTHKIAAGVKHAVRIYPESYLVQILVGVAKGAGSGVVKIVEQLARGTWHPTNHEILRPSFTTKACVIASIVFTLERHSMYVTAPHDLVYLCVVGFFIYFKLASLCLSVHD