>c5ec0A_
MNISRMNVDFGNSMYMNLIDGYFFELPTNVVEISKEAAEGKFTSIVEDPADLKDRLLVSTVIDETERYFLVGELAEPELHNKVESHIPYVTFLAATAYYQALKGKREDNEVTIEYFQTMLPIWLLKKLDKFSEMQKRMASKFLGTHQVKVLTLGLEKELTIKVEDAACRIESEVARWAIKKNFDLEDKDYAEQFKNYDVVFCDLGGGTDDLVLLPAGLKPPKSRDSFVSNTAPFLAHLEKLRKEKLLEHFDSVRELEKFIYSNIGKTKMERRDGNTGQKFDLTDIIKKSLKEYTEIKIAQAENTFPAPKDKVYKYLYFGGVGEVLEESISVVTEERYGRDISESNHIVAEDARLLNLYGLEVLSRAEQVKKQANEKEAQ