>c5dzfB_
EAQPLKFIAVDYCPESCTHSPESSTITLTFDHRGGSRWRSTTRFQYGTFSSLIQCPKGNTSGLNFNIYLSSLEGDKSQDAIDFEFLGKDKRIVQTNYYTAGTGNREAIHDLGFDCSDGFHEYVIKWGPDLIQWLIDGKVIRSVRADGEGFPQKPMFLYASVWDASYIDEGRWTGPYVGCDAPYICLYKNVNVPVGTAV