>c5do0A_
YESYPYAITNPYHLSTLATLFGINAPEVENSKILELGCAAGGNLIPHAVLYPNAHFVGVDLSKVQIDEANKNVRALGLKNIEFHHCSITDIDDSFGKFDYIICHGVISWVPKIVRDKIFKVCNRNLSTNGIAYISYNTLPGWNMVRTIRDMMLYHSSDRIAQSRLLLEFVKDSLEHSKTPYAEVLKTEAGLLAKQTDHYLRHDHLEEENAQFYFHEFMNEARKHNLQYLADCNISTMYLGNMPPKVVEQLKAVNDIVRTEQYMDFITNRRFRTTLLCHNDLKINRNINNDDIKKFNIIFNVIPEKPLKEVDLNNATENLQFFLNGNKESNLSTTSPYMKAILYTFSENLNNPLSFKQVTSEANTKLNNTKLNEIKNELLNNAMKLVLQGYISITNQKHRSKPVLDKPKTTQMVIYQAKYTPSMWVTNLKHEPIGVNFFEKFALRYMDGRNDKKAIIEAILGHVEKGELTLSREGQKIENKEEIRKELESLFTPMIEKFCSNALLV