>c5d74B_
TTVNEALNNVRAQVGSGVSVGNGECYALASWYERMISPDATVGLGAGVGWVSGATGDTISAKNIGSSYNWQANGWTVSTSGPFQAGQIVTLGATSGNPYGHVVIVEAVDGDRLTILEQNYGGKRYPTRNYYSAASYRQQVVHYITPPGGARTYRETGTMSVTVDAINIRRAPNTSGQIVATYKRGESFDYDTVIIDTNGYVWVSYIGSSGIRNYVATGATKDGKRYGDAWGTFK