>c5cxpA_
SNDATINVAAKHQTIRGFGASSAWCGALSDTCMDTLYKNAGLDILRVRIAPNEGWNRGDYRAWADELSNAKKVRARGGIVFATPWTPPASMKTNNTTTGANKGSLKPSSYAAYAAYLKTFVKYMSDNGAPLYALSLQNEPDWAPDYDACTWTAQQFHDFLKQYGASLSSTIKIIMPESLGFNPAMSDPTLNDPTTAQYVSIIGGHLYGSPIRDYPLARNKGKDIWMTEHYLEGNDPGTCVKLAKEIHDCMTIGNMNAYVYWWISGDQNGLYNTRTNETYKKTYVMGQFSKFIGNGYSRVDATNSPQSNVYVSAYTGNNKVVIVAINQGTYPVNQSFNVQNSTVSNVSSWVSSGTLNMAKTNSNISAANGRFNASLPAQSVTTFVADA