>c5cm0A_
ELLVYMNGEFVPESQAKVSVFDHGFLYGDGVFEGIRAYNGKVFKLYEHIDRLYDCARVIDLKIPLSKEEFAEAILETLRRNNLRDAYIRPIVTRGAGDLGLDPRKCPSPNVIIITKPWEKGLKAITVAIRRNAIDSLPPNIKSLNYLNNILAKIEANAKGGDEAIFLDHNGYISEGSGDNIFIVKNGTITTPPTLNNLKGITRQVVIELINELEIPFREANIGLFDLYSADEIFVTGTAAEIAPVTYIDGRTVGNGKPGKVTKMLMEKFRERTENEGVEIYR