>c5ck1A_
RALGFLYSCYGGVSTDLPSAYLGEINSTTDEYVLPYSWNTDGYWGAYAFNTASSTNQDWLWGTTYQYIGQCYLFLQKLENAIASDAEKEQWRAECQFLVAYYHFATLRRYGPIPITDSYPTSEYNGRFHFDYCVDWIANQLDEAAKVLPANRWGRATSTIAKAVKARLLLYAASPLWNGSFPYPNWQNENFETPGYGKALVSNTYDKSKWERALAACQEALTLATTSGDRELYDDDEYYSRQSLNLPFVPGVADVEDNKEFLKNVXKXRYAVSTRESEGNKEIIWGLSNQFDFYSRYPLRILKKSDGTWHAGYSGVSPTLYTFEHFYTANGKLPEKDLDFTPSSEWFESAGISSREDIIKLNVGREPRFYAWXAFDGGDYGTKFAAGSPLKLEXRNSEXHGYNPSLFNRDHSVTGFLTQKFVDPVTEFYTAGGSTSGTSAPTILFRLAELYLNVAECHAALGNTQEAIDALNPVRERAGIPKLTLADITNNXTIKDWVHNERFVELWNEGHRFFDVRRWAEGAKYFGANKREGLNAEVQSPTFEEFNKRTTVDAPYVWENRXYLNPVFYNEVYKNPQXVQAPGY