>c5b48A_
MRLSWVIGGAQGTGIDTAANIFGNAVASAGYYIYGNREYYSNIKGRHSYFSLTISDKRVRSNTQKIDILVSFDAETVFQHFYDVKDILIYNKAVETTKIDAVQSMEPELAERIKDFLTKQGYETTVKGALEYASKNNVTLIPVNYDEIAKKVNIVGITISYKLLGLDVNYLIEAINSTFAVKDSYDIVESRYKERRRFWLDGNTAVAIGKIYGGVRFQSYYPITPASDESVYIEAHQDVLMEDPITGDKKKGTIVVVQAEDELAAINMAIGAALTGVRAATATSGPGFSLMVEGLGWAGMNEVPVVITYYIRGGPSTGLPTRTAQSDLIFPIFAGHGEFPKIVLASGDHAEAFKDAIWALNLAEKYQTPVIHLVEKTLANSYSTIPYEKLKAERGKIVYKRFKFTEDGISPRAFLGKATMYYTGDEHNEEGHISEDVVNRTMMYEKRMKKLEVADKEIPEESRVKIYGDLNSLIITWGSPTGVLRDILEESFTLLQIRMFSPFPKNLVSKLMEGRDKIITVEGNYLAQTSLLVKMYTGKDVTNSILKWNGRPFLRDELEEALIKVIKDGEKRVVLN