>c5azmA_
ASKTNYGVSLNEYIKLQQRNNPSNYSYSEFEKYINPAKATNKLQFLRIDKFRSVNVSGLSSRLSNKGVLTGQGQAFVNAAKAFNIDPIYLVAQCLHETGNGTSKLAKGVTITEIADESKPIYNGNGQLVGYHMIKLSKPVTVYNLFGIGAKDNSSVFPNRALILGTTYAYNRGWTSIENAIKGAAEFVSLNYVHSSRYSQNTLYKMRYNQNVSNIWHQYATTPWYASSIADIMRSYQDLYLENNFTFDVPVFAG