>c4z9cB_
ADYDKYFSNVQINNLSYGVYTSGGKESQFFCIGIKRDNVTLPIHNMCKVDVFGSHKQGFDAMMEMAKYYYATGESIRVYYKENVWSDSEFKKAFSTNELISLSTCSSSDYCMGPQ