>c4hcjA_
GKTNNILYVXSGQNFQDEEYFESKKIFESAGYKTKVSSTFIGTAQGKLGGXTNIDLLFSEVDAVEFDAVVFVGGIGCITLWDDWRTQGLAKLFLDNQKIVAGIGSGVVIXANAKILEEINVTCLSADESHVRHGNANIXSENVVVSGNIVTANGPTSSKDFANAVVGVLNSLS