>c4bepB_
XPNLPGLYFLQAYPSEEIWRLFVDGRFWSKENGWRGYESREPGCLNAALESLCSIALQVEKSGEEFELSVDLIKRIHKKCGKPGELRTDEPVSFGIPAGRASIKGIEEFLSLVFLTEGGAEFGPGKAGPFGPRFDKNYFKNLNPEQIPDLAKQIYFDXCKYGHSNTNHFYLAVXKNVDVYLEKITQSYNKEIKTAETLDEKLKIIVKHIRXYEVLHPFRDANGRTFVNNLLNIPLXQQGLPPATFYEPNVFDLYSAEELVVVVKEAIFNTVEIIEQSKRKTPITLYGYHSSLEEQTKFRDXLDSPSYEKIKHXDFSDLNPEKLHLKTQKCLSSLNEQYPLHRGAIYLSDPGEIKLLLSNRNESQINQQIEQGAPPIYVGKTPAHLAVISGNXAXLDELIAKKADLSLQDYDGKTALHYAAECGNXQIXGKILKVVLSQEDAIKVLNIKDNHGKTAFHYAAEFGT