>c3o27B_
GIRKLVVLNPRATFYLLIPKDIAEALDIKPDDTFILNMEQKDGDIVLSYKRVKELKI